top of page

 

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

ABEL Management hecht zeer veel waarde aan de bescherming van privacy. De gegevens van onze relaties worden zorgvuldig en vellig verwerkt. Wij zullen:

 • uw wettelijke rechten respecteren

 • uw gegevens nooit aan derden doorgeven of verkopen voor commerciële doeleinden

 • uw vragen met betrekking tot privacy zo adequaat mogelijk proberen te beantwoorden

 • uw gegevens alleen laten verwerken door hiertoe bevoegde personen binnen onze organisatie

 

Middels deze privacyverklaring informeren wij u onder welke voorwaarden wij persoonsgegevens verwerken en vastleggen. Ook geven wij duidelijk weer welke rechten u heeft met betrekking tot uw privacy.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummers worden onder meer gebruikt voor het behandelen van offerte aanvragen, het maken en uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van de wet en regelgeving.

Daarnaast worden aan ons overgedragen contactgegevens (voornamelijk naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) bij de totstandkoming en tijdens de uitvoering van projecten. Veelal gebeurt dit middels visitekaartjes of via project directories. Deze project gebonden persoonlijke gegevens bewaren wij in de betreffende digitale projectdossiers.

Bescherming van uw (bijzondere) gegevens

ABEL Management respecteert wet en regelgeving. Klantgegevens zoals BSN nummers, bankrekeningnummers e.d. zijn alleen toegankelijk voor medewerkers voor zover deze nodig zijn voor de betreffende werkzaamheden. Verzamelde gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens benodigd zijn en kan in de wet zijn vastgelegd. Bijzondere persoonsgegevens zoals ras, gezondheid, godsdienst, of strafrechtelijke gegevens worden alleen onder strikte geheimhouding verwerkt. Wij zullen er alles aan doen om privacy te waarborgen.

 

Ons gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden gebruikt voor:


Dienstverlening
Informatie die hoort bij de totstandkoming van offertes, opdrachten en de uitvoering van werkzaamheden (via
opdracht of overeenkomst)


Dienstverlening door derden
Het komt voor dat wij andere bedrijven werkzaamheden in opdracht van ons laten uitvoeren. Wij dragen zorg dat deze bedrijven zich aan onze privacy verklaring houden.


Relatiebeheer
Informatie die voortvloeit uit persoonlijke of projectmatige contacten etc. wordt beheerd vanuit een centraal en afgeschermd adressenbestand. Hierin worden alleen bedrijfsnaam, voor- en achternaam en e-mailadres vastgelegd. 

Internet

Via onze internetomgeving doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen. Hieronder een uitleg van de belangrijkste punten.

 • Cookies

 • Centraal adressenbestand

 • Social media (LinkedIn)

Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Eventuele cookies op onze website abelmanagement.nl en bezoekgegevens (tenzij door de bezoeker zelf ingegeven) worden niet door ons opgeslagen of gebruikt.

Delen van persoonlijke gegevens

Wij verstrekken persoonlijke gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien wij dienen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen in dat laatste geval u hierover te allen tijde informeren.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

U heeft recht op inzage in de door ons vastgelegde gegevens van u

 • om te verzoeken uw gegevens te laten wijziging of verwijderen

 • om bezwaar te maken tegen het op een bepaalde manier van gebruiken van uw gegevens

 

In een aantal gevallen kunnen of mogen wij geen wijzingen aanbrengen of gegevens verwijderen. Dit zou het geval kunnen zijn als dit in strijd is met andere wetgeving dan de privacywet. U kunt hierbij denken aan wettelijke bewaarplicht van klantgegevens bij transacties en dergelijke. Een verzoek tot inzage of wijziging van uw gegevens kunt u doorgeven via: alex@abelmanagement.nl

U kunt ons te allen tijde beperken in het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals:

 • mailingen of bijvoorbeeld per post verstuurde uitingen

 • telefonische marketing -> via het 'bel me niet register'

U kunt uw gegevens uit onze bestanden laten verwijderen door een verzoek hiervoor te sturen via: alex@abelmanagement.nl


Wij zullen aan uw verzoek gehoor geven, mits aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Vragen en adresgegevens

Wilt u meer weten over uw rechten, over onze omgang met privacy of wilt u weten welke gegevens van u door ons zijn verwerkt en vastgelegd? Neem dan contact op met ons, dit kan door een mail te sturen aan: alex@abelmanagement.nl

Deze privacyverklaring wordt periodiek getoetst aan eventuele nieuwe ontwikkelingen in de wet - en regelgeving en indien nodig daarop aangepast. Indien aanpassingen worden doorgevoerd informeren wij dit via de mail.

bottom of page